Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA)
Gerrit van der Veenstraat 95
1077 DT Amsterdam
M: bestuur@erfpachtinamsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Bestuurscommissie stadsdeel Zuid
Dagelijks bestuur - Portefeuillehouder de heer S. Capel
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
M: bestuurssecretariaat@zuid.amsterdam.nl
Cc: leden bestuurscommissie stadsdeel Zuid

Betreft: oproep aan het stadsdeel om op te komen voor de belangen van erfpachters in Zuid

Amsterdam, 12 februari 2017

Geachte heer Capel,

Op dinsdag 7 februari j.l. heeft de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid een informatieavond georganiseerd over de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht.

Wij hebben dit initiatief zeer gewaardeerd en gezien de opkomst van circa 350 inwoners van het stadsdeel is de behoefte onder de bevolking ook groot.

Het heeft vele aanwezigen verbaasd dat u als voorzitter van het dagelijks bestuur tijdens deze bijeenkomst, direct na de opening van de avond, het podium heeft verlaten en deze avond verder ook niet aanspreekbaar bent geweest voor huiseigenaren. Het heeft mij verbaasd dat toen ik u naderhand hierop aansprak u aangaf in deze erfpachtkwestie niets voor huiseigenaren te kunnen en willen betekenen omdat het erfpachtdossier onder de verantwoordelijkheid van de centrale stad valt. Naar onze mening vult u uw rol als gekozen volksvertegenwoordiger hiermee niet goed in.

In het bestuursakkoord 2014-2018 van de bestuurscommissie stadsdeel Zuid is het volgende opgenomen:

“De relatie met de centrale stad is voor de bestuurscommissie erg belangrijk. De functie van ‘ogen en oren’ over onderwerpen die niet tot de taken en de bevoegdheden behoren, zal ook ‘een mond’ krijgen richting de gemeenteraad, college en ambtelijke diensten. Dit geldt juist voor die punten die voor Zuid, haar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk zijn. Hiervoor is, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een goede verbinding en samenhang van belang.

Wij noemen hiertoe in eerste instantie: ruimte voor keuzes in de uitvoering, mogelijkheden voor het ‘modale huursegment’, de belangen van erfpachters, goede dienstverlening, zorg die aansluit bij de opgaven in Zuid, voldoende klaslokalen en vrije schoolkeuze, verkeersveiligheid en parkeren. Wij ondernemen in ieder geval op deze gebieden actie richting het college van B&W en de gemeenteraad. We beginnen hiermee direct, met een brief aan de formateur van het nieuwe college. [onderstrepingen KdL]

”Zeer ontstemt zijn wij vervolgens over het twitterbericht dat wij van u zagen op 8 februari 2017 om 17:19 uur. Hierin antwoord u op het bericht

michiel couzy @mcouzy
CDA: dit voorstel gaat niet werken, op naar een alternatief voor erfpacht. #raad020

Als volgt:

Sebastiaan Capel @sebastiaancapel
En op naar een heleboel stemmen van ontevreden VVD’ers in 2018

Niet alleen bent u onzichtbaar en niet aanspreekbaar voor de bewoners van Zuid over een zo’n belangrijk onderwerp als het erfpachtsysteem, het lijkt erop dat u dit ook nog eens puur uit electorale overwegingen doet.

Ik wil u eraan herinneren dat de ontwerpfout van het huidige erfpachtplan - dat de oorzaak is van zoveel onrust onder huiseigenaren - haar oorsprong vindt in motie 2013/1/582 van toenmalig raadslid Visser (D66), waar u zelf mede verantwoordelijkheid voor draagt.

Wij verwachten van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid dat ze zich vanaf nu actief in gaat zetten richting het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke diensten om de belangen van erfpachters in het stadsdeel te behartigen en deze zoals u dat noemt ‘een mond’ te geven.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,
Koen de Lange
Voorzitter SEBA

© 2012-2024 | Created by Erik Verheul