Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Hoe word ik donateur van SEBA?

NIEUW: Doe de elektronische aanmelding of lees onderstaande tekst en doe het op de oude manier.

Als donateur van SEBA kunt u gebruik maken van de uitkomsten uit de bodemprocedure die SEBA heeft aangespannen tegen de gemeente over de canonherziening einde tijdvak. De gemeente heeft toegezegd dat het geen incassomaatregelen zal treffen zolang de gerechtelijke procedure voortduurt. Ook zal de gemeente de erfpachter in die periode niet dwingen de akte voor de nieuwe canon te (laten) ondertekenen. Voordat u donateur van SEBA wordt is het belangrijk vast te stellen in welke situatie uw erfpachtherziening zich bevindt en of u verzekerd bent.

 • Situatie 1: Ik ben nog niet ingeschreven bij SEBA en ik heb de canon herzieningsakte einde eerste tijdvak (CHET) bij de notaris getekend
  Als u (of uw rechtsvoorganger) de wijzigingsakte voor de canonherziening heeft getekend, heeft u zich volgens de gemeente akkoord verklaard met de nieuwe canon en ook met de manier waarop die tot stand is gekomen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit standpunt van de gemeente bevestigd. Graag schrijven wij ook u in als donateur, ook al zijn de uitkomsten pas aan het einde van het lopende tijdvak op uw erfpachtrecht van toepassing. Hoe meer erfpachters SEBA vertegenwoordigt, hoe sterker onze zaak voor de rechtbank én de politiek. U moet onderstaand gecombineerd aanmeldings- en volmacht formulier insturen. De donatie voor uw inschrijving bedraagt € 50,-. Inschrijving verplicht u niet tot het doen van toekomstige betalingen. Indien u geen nieuwe donatie meer wilt doen kunt u zich te allen tijde kosteloos uit laten schrijven als donateur. U doet dan niet langer mee. We betalen gedane donaties niet (gedeeltelijk) terug. Mogelijk doen wij een beroep op u voor een nieuwe donatie als we kosten verwachten te maken, bijvoorbeeld tegen de eeuwigdurende erfpacht (AB2016 en/of de Overstapregeling). Zie ook dit DIT OVERZICHT.
 • Situatie 2: Ik ben nog niet ingeschreven bij SEBA en ik heb de canon herzieningsakte einde eerste tijdvak (CHET) bij de notaris NIET getekend
  Laat u niet onder druk zetten alsnog de wijzigingsakte voor de canonherziening te tekenen of een volmacht ter ondertekening op te sturen. Ook het versturen van een volmacht met de aantekening "onder protest!" maakt het een stuk moeilijker voor onze advocaten. U profiteert direct van de hopelijk gunstige uitkomst van onze bodemprocedure. U moet onderstaand gecombineerd aanmeldings- en volmacht formulier insturen. De donatie voor uw inschrijving bedraagt € 50,-. Inschrijving verplicht u niet tot het doen van toekomstige betalingen. Indien u geen nieuwe donatie meer wilt doen kunt u zich te allen tijde kosteloos uit laten schrijven als donateur. U doet dan niet langer mee. We betalen gedane donaties niet (gedeeltelijk) terug. Mogelijk doen wij een beroep op u voor een nieuwe donatie als we kosten verwachten te maken, bijvoorbeeld tegen de eeuwigdurende erfpacht (AB2016 en/of de Overstapregeling). Zie ook dit DIT OVERZICHT.
 • Situatie 3: Ik ben nog niet ingeschreven bij SEBA en het tijdvak van mijn erfpachtrecht loopt binnen de komende 3 jaar af
  Ook voor u geldt dat u de wijzigingsakte voor de canonherziening bij de notaris niet moet (laten) tekenen. Maar voordat dat zover is moet de nieuwe canon eerst worden vastgesteld. Afhankelijk van de algemene bepalingen die voor uw erfpachtrecht gelden krijgt u een aanbod van de gemeente om een veel hogere canon te betalen en/of de canon te laten vaststellen door drie deskundigen. Erfpachters onder de Algemene Bepalingen van 1994 krijgen bovendien de mogelijkheid voor 'verlengde' afkoop te kiezen. Deze is meestal veel gunstiger is dan gewone afkoop of het betalen van de nieuwe canon. SEBA geeft samen met onze advocaten voorlichtingsavonden en helpt u te begrijpen wat de mogelijkheden zijn. Onze advocaten spannen zich in om van de gemeente opheldering en verzachting te krijgen voor de vaak onduidelijke en onredelijke eisen die zij aan u stellen. U moet onderstaand gecombineerd aanmeldings- en volmacht formulier insturen. De donatie voor uw inschrijving bedraagt geen € 50 maar € 150,-. Onze advocaten verrichten extra inspanningen in de juridische begeleiding van de herzieningsprocedure. Wij kunnen adviseren welke deskundige aan te bevelen is. Onze advocaten sturen een reactie op het deskundigenrapport aan de deskundigencommissie, zodat uw belangen in de bodemprocedure maximaal gewaarborgd worden. Zie ook dit DIT OVERZICHT.
 • Situatie 4: Ik ben al ingeschreven bij SEBA en maak geen gebruik van een verzekering
  Wij verzoeken u om een nieuwe donatie te doen. Indien u geen nieuwe donatie meer wilt doen kunt u zich te allen tijde kosteloos uit laten schrijven als donateur. U doet dan niet langer mee. We betalen gedane donaties niet (gedeeltelijk) terug. Mogelijk doen wij een beroep op u voor een nieuwe donatie als we kosten verwachten te maken, bijvoorbeeld tegen de eeuwigdurende erfpacht (AB2016 en/of de Overstapregeling). Zie ook dit DIT OVERZICHT.
 • Situatie 5: Ik wil een donatie doen, maar niet ingeschreven worden bij SEBA
  Hartelijk dank dat u ons werk wilt ondersteunen. U kunt uw donatie overmaken op rekening NL63 ABNA 0598 8045 79 t.n.v. Erfpachters Belang ADAM te Amsterdam. Als u uw email adres in de omschrijving van de betaling opneemt houden we u periodiek op de hoogte van ons werk. Vermeld ook "donatie zonder inschrijving" zodat wij de betalingen kunnen onderscheiden. Zie ook dit DIT OVERZICHT.
 • Situatie 6: Wij zijn een VVE, en onze erfpachtrechten lopen niet binnen de komende 3 jaar af maar later
  U kunt zich als VVE aanmelden met één contact e-mail adres en telefoonnummer. Als situatie 3 maar de donatie bedraagt € 150,- voor het eerste erfpachtrecht en € 15,- voor ieder volgende. Gebruik dit formulier om de leden aan te melden. Verzekerde leden dienen zich wel afzonderlijk te melden bij hun verzekeraar. Zie hieronder. Zie ook dit DIT OVERZICHT.
U bent verzekerd voor rechtsbijstand waaronder zaken die uw huis betreffen

De kosten van de procedure en de daarbij komende handelingen worden in principe pro rata over de erfpachters verdeeld. Als u de juiste rechtsbijstandsverzekering heeft, hoeft u geen donatie te doen. Als u van uw verzekering gebruik wilt maken stuurt u een van bijgaande STANDAARD BRIEVEN naar uw maatschappij. U wacht niet met het versturen van uw aanmelding (zie hieronder) omdat het antwoord vaak lang op zich laat wachten. Als u het antwoord heeft ontvangen stuurt u dat door naar onze advocaten. Zij nemen contact op met uw maatschappij, ook als u een afwijzing hebt ontvangen. Mocht blijken dat u niet verzekerd bent of dat de verzekeraar niet met onze advocaten wil samenwerken kunt u alsnog besluiten dat u zelf doneert of dat u zich terugtrekt.

Uw donatie als u niet verzekerd bent

Als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft doet u een donatie als voorschot om in de kosten rondom het proces te kunnen voorzien. Het valt niet uit te sluiten dat in een later stadium nogmaals om een donatie wordt verzocht. In DIT OVERZICHT ziet u wat de kosten zijn afhankelijk van uw situatie. Als u meerdere erfpachtrechten heeft, meerdere appartementen, een schuur of garage, betaalt u hiervoor een kleiner bedrag.

Om u aan te melden stuurt u een gecombineerde aanmelding en volmacht op (situatie 1, 2 & 3)

Om u bij SEBA aan te sluiten moet u DIT FORMULIER afdrukken, invullen, ondertekenen en opsturen. U kunt het getekende formulier ook scannen en e-mailen. Op het formulier staat het huis- en e-mail adres. Met de volmacht geeft u onze advocaten het recht om namens u op te treden. Deze volmacht sturen wij naar de advocaten van de gemeente zodat zij weten dat u partij bent in de bodemprocedure en dat de afspraken die wij met de gemeente hebben gemaakt ook voor u gelden. Met de vraag "Heeft u de herzieningsakte getekend?" bedoelen wij dat u de akte bij de notaris heeft getekend of een volmacht daartoe. Hiermee bedoelen we niet een ander formulier dat u naar de gemeente hebt teruggestuurd.

Wat wel en wat niet
SEBA vertegenwoordigt erfpachters in Amsterdam die bezwaar maken tegen de herziening van de erfpacht canon. SEBA heeft de advocaten Jeroen Corten en Eduard de Geer ingeschakeld om het proces tegen de gemeente te voeren. Tegelijkertijd kunnen deze advocaten u werk uit handen nemen. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die wel of niet kunnen worden verricht voor uw donatie.
 • De belangrijkste taak van de advocaten is het voeren van de procedure waarmee de door de gemeente gewenste enorme canonverhoging wordt bestreden. Zij zullen hiertoe, indien nodig, externe deskundigen inschakelen en (nog meer) historisch onderzoek doen. Ook zullen zij alle procedurele en inhoudelijke aspecten voor hun rekening nemen.
 • Verder kunnen de advocaten u begeleiden indien de gemeente u per brief heeft laten weten dat uw canon herzien zal gaan worden. U heeft dan behoefte aan advies op maat. Zij zullen namens u en uw blokgenoten met de gemeente en de deskundigen kunnen corresponderen en zij zullen u, indien nodig, standaardbrieven verschaffen voor reacties.
 • De advocaten zullen bij het vaststellen van de nieuwe canon niet letten op afwijkingen van de feiten die door de deskundigen ten aanzien van uw individuele erfpachtrecht worden gehanteerd. Die gegevens zult u zelf moeten controleren en melden aan de deskundigen.

© 2012-2018 | Created by Erik Verheul