Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Erfpacht referendum

Geachte heer Van der Laan,

Zoals gisteren telefonisch besproken met mevrouw Pot, stuur ik hiermee in het kort de motivering waarom wij van mening zijn dat het nu voorliggende collegevoorstel voor de overstapregeling een soortgelijk besluit is als waartegen het eerdere referendumverzoek van ondergetekende zich richtte. Ik doe dit nu kort en niet uitputtelijk. Indien hier behoefte aan is ben ik graag bereid dit verder te motiveren. Met deze mail verzoek ik het college en de gemeenteraad om een volksraadpleging uit te schrijven over de Overstapregeling.

 • De gemeenteraad heeft op 2 april 2014 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om – indien de oorspronkelijke initiatiefnemer dit wenst - een volksraadpleging uit te schrijven, indien een soortgelijk besluit wordt genomen als waartegen het eerdere referendumverzoek van ondergetekende zich richtte;
 • Hierin is opgenomen in ieder geval als ‘soortgelijk’ te beschouwen een voorstel dat niet tegemoetkomt aan de tegen het initiële voorstel geuite bezwaren van de initiatiefnemer die ‘sec’ betrekking hebben op de eerder door het college vastgestelde uitgangspunten;
 • Amsterdammers die het referendumverzoek hebben ondertekend, hebben zich expliciet verzet tegen de residuele rekenmethodiek. Dit bezwaar was opgenomen in de ondertekende tekst, zowel op de papieren tekenlijsten als op de site;

  Het is duidelijk dat in ieder geval sprake is van een soortgelijk besluit indien:

  • een nieuw erfpachtplan niet voldoet aan de minimale criteria van duidelijke, veilige, nuttige en doelmatige erfpacht; en/of
  • er bij herziening van de canon gebruik wordt gemaakt van een op de residuele grondprijsmethode gebaseerde formule; en/of
  • de canon op het moment van een transactie wordt herzien; en/of
  • er onvoldoende rekening wordt gehouden met investeringen van de erfpachter; en/of
  • erfpachters niet de vrije keuze krijgen om de grond onder hun woning te kunnen kopen.

 • Ik verzoek uw Raad om dit niet helemaal in het ongewisse te laten en dit nu ook bij motie vast te leggen. Dit laat onverlet dat wij op een later tijdstip zullen beoordelen of een nieuw plan wat ons betreft ‘soortgelijk’ is.

 • Hoewel 4 van de 5 punten van toepassing zijn op het nu voorliggende raadsbesluit (koop van de grond is nu niet aan de orde), is onweerlegbaar dat ook in dit voorstel de canon wordt herzien op basis van een op de residuele grondprijsmethode gebaseerde formule.

Aangezien nu ook de uitkomsten van de Overstapregeling voor een veel te grote groep huiseigenaren zeer nadelig uitpakken, is het voor mij onvermijdelijk om hiertegen opnieuw een referendumverzoek in te dienen. Ik ga ervanuit dat dit kwalificeert als gelijksoortig en dat ik niet opnieuw de 27.000 handtekeningen hoef op te halen. Graag ontvang ik hier duidelijkheid over.

Lopende dit traject wil ik voor de zekerheid opnieuw de eerste 1.200 handtekeningen ophalen om, indien dit nodig blijkt, voor de behandeling in de raad van 31 mei een nieuw referendumverzoek in te dienen. Ik heb begrepen dat het college de besluitvorming nu in drie aparte raadsbesluiten wil gieten: de Overstapregeling, het Grondwaardebeleid en het Aanvullende beleid. Aangezien het beleid een geheel vormt, wil ik de handtekeningen tegen alle drie de raadsbesluiten verzamelen. Kunt u de site openstellen zodat ik digitaal handtekeningen kan verzamelen. Kunt u mij ook de formulieren hiervoor verstrekken. Het liefste in één formulier waarbij mensen kunnen aanvinken tegen welk raadsbesluit ze zich keren en hiervoor eenmaal hun handtekening kunnen plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Koen de Lange
(tevens voorzitter SEBA)
06.21521358

© 2012-2023 | Created by Erik Verheul