Het besluit van Amsterdam over uw toekomstige erfpacht!
Onzekerheid over Erfpacht Duurt Onverminderd Voort


SEBA logo

Maandag 9 mei 2016

Vanaf de zomer van 2016 gaat Amsterdam eeuwigdurende erfpacht invoeren. Er wordt gewerkt aan een overstapregeling voor de huidige 250.000 erfpachters. In juni 2016 besluit de gemeenteraad over de nieuwe algemene voorwaarden.

Stand van zaken bodemprocedure canonherziening einde tijdvak9 september 2016

Inleiding SEBA c.s. - Stichting Erfpachters belang Amsterdam (SEBA) en vier individuele erfpachters – en de gemeente Amsterdam hebben voor de rechtbank en gerechtshof Amsterdam geprocedeerd over een aantal fundamentele aspecten van het Amsterdamse erfpachtstelsel, met name in relatie tot erfpachtcontracten waarop de Algemene Bepalingen van 1915 (AB15), van 1934 (AB34) en van 1937 (AB37) van toepassing zijn.

De kern van de zaak is het ontbreken van maatstaven in de algemene bepalingen (AB-en), dat er toe leidt dat erfpachters na afloop van het eerste tijdvak van 75 jaar (en steeds 50 jaar daarna) worden geconfronteerd met een canon die zij bij vestiging niet hadden kunnen en hoeven voorzien (en die ook objectief niet redelijk is) en dat de middels bindend advies vastgestelde canon ook onredelijke hoog is. Een onevenredig deel van de waardestijging van de woning wordt in deze bindende adviezen aan de gemeente toegerekend. Daarnaast is aan de orde de bevoegdheid van de gemeente om eenzijdig de AB-en te kunnen wijzen en op deze manier nieuwe bepalingen in te voeren, die op belangrijke punten de verplichtingen van de erfpachter verzwaren en de verplichtingen van de gemeente verlichten.

SEBA c.s. hebben zich tot de rechtbank gewend in verband met het door de gemeente gedane beroep op de bevoegdheid om, in de tussen partijen geldende voortdurende erfpachtrechten middels een bindend advies na afloop van een tijdvak van 75 jaar, de canon te laten herzien. Daarbij hebben SEBA c.s. zich verzet tegen het bestaan van die bevoegdheid en tevens tegen de wijze waarop de deskundigen het bindend advies, zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud, vorm hebben gegeven. Daarnaast hebben SEBA zich verzet tegen de bevoegdheid van de gemeente om de (ongelimiteerd) nieuwe algemene bepalingen van toepassing te verklaren. Verder hebben SEBA c.s. de onredelijke bezwarendheid van meerdere bepalingen ingeroepen.

Verloop procedure Seba c.s. hebben op 8 januari 2010 de gemeente Amsterdam gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 5 juni 2013 de bindende adviezen waarin de nieuwe canon is vastgesteld ten aanzien van de vier individuele erfpachters vernietigd. De overige vorderingen van SEBA c.s. zijn door de rechtbank afgewezen. Bij arrest van 23 september 2014 heeft gerechtshof Amsterdam in hoger beroep geoordeeld op de 14 grieven die door SEBA c.s. tegen dat vonnis van de rechtbank zijn ingediend. Kort samengevat heeft het hof geoordeeld dat de wijzigingsbevoegdheid van de AB-en onredelijke bezwarend is. Het hof heeft deze bedingen ambtshalve vernietigd. De grieven ten aanzien van de bevoegdheid de canon te herzien en de (inhoudelijke) wijze waarop de deskundigen inzake de vier individuele erfpachters de canon hebben herzien zijn afgewezen. Ten aanzien van SEBA zijn meerdere vorderingen doorverwezen naar het gerechtshof Den Haag omdat dit vorderingen zouden zijn op grond van de algemene voorwaardenregeling (artikel 6:240 BW) waarin alleen het gerechtshof Den Haag bevoegd is. Bij arrest van 29 april 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een door zowel door SEBA c.s. als de gemeente Amsterdam ingesteld cassatieverzoek. De Hoge Raad heeft het arrest van gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak ter verdere beoordeling verwezen naar het gerechtshof Den Haag.

Kort samengevat ligt nu aan het gerechtshof Den Haag voor de vraag of de wijzigingsbevoegdheid van de AB-en, rekening houdend met de belangen aan beide zijden, onredelijk bezwarend is. Daarnaast ligt aan het gerechtshof Den Haag voor de vraag of een aantal andere bepalingen, zowel in algemene voorwaarden die voor 1 januari 1995 van toepassing zijn verklaard als in algemene voorwaarden die na die datum van toepassing zijn verklaard (en dus respectievelijk niet en wel onder het toepassingsbereik van Richtlijn 93/13/EU vallen) onredelijk bezwarend zijn. Daarnaast ligt jegens SEBA de vraag aan het gerechtshof Den Haag voor of de canonherzieningsbepaling, nu daarin maatstaven ontbreken, in strijd is met het formele rechtszekerheidsbeginsel. SEBA c.s overwegen om naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad een verzoekschrift in te dienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). De termijn hiervoor loopt tot 29 oktober 2016.

Teken DE PETITIE Vernieuwing Erfpachtstelsel Amsterdam en DEEL en STUUR DOOR! En ondersteun de bewonersgroep en alle andere Amsterdammers die op erfpacht wonen.

Zie ook Erfpachtvoorwaarden niet consumentvriendelijk.

Aktie van SEBA: € 12 miljoen indexatieclaim voor 9.600 erfpachters veiliggesteld!
Onder druk van de SEBA aktie ‘terugvordering indexatie’ en de vragen die naar aanleiding hiervan zijn gesteld door de CDA fractie in de gemeenteraad, heeft Wethouder Van der Burg (VVD) op woensdag 4 februari 2015 in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening toegezegd dat de verjaringstermijn van de indexatieclaim voor alle Amsterdammers pas in zal gaan nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure tussen SEBA en de gemeente.

Zie deze pagina voor meer informatie.

Lees hier meer over SEBA en wordt donateur door dit formulier ingevuld op te sturen. Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.
Als de link niet werkt kunt u ook een e-mail sturen aan penningmeester@erfpachtinamsterdam.nl met als onderwerp 'nieuwsbrief'.

De laatste ontwikkelingen

8 september: Het Parool, Gemeente wil cashen bij huiseigenaren door Koen de Lange met hier het volledige artikel

8 julie: Het Parool - Nieuw systeem van erfpacht: 'Geen tikkende tijdbom meer' volgens Joris van Osselaar (D66).

23 juni: Het Parool - 'Historische'herziening erfpachtstelsel beklonken. Een deelbesluit alleen voor nieuwbouw.

23 juni: Gemeente bevestigt dat het nog te nemen besluit over de overstapregeling referendabel is. Zie dit document op pagina 9 onder 'Referendum'.

23 juni: Nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouw een feit

20 juni: Een essay over het absurde rentepercentage dat de gemeente haar erfpachters in rekening wil brengen.

6 juni: Het Parool - Sociaal huren in centrum niet duurder. Hiervoor kunnen wél begrijpelijk afspraken worden gemaakt. €215 per m2 en €49 tot €284 per m2 bijbetalen bij verkoop of dure verhuur.

27 mei: Gemeente publiceert voorbeeld berekeningen erfpacht. Lees dit en huiver!

27 mei: Amsterdam kiest voor eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw vanaf 1 juli. Zie hier het bericht en hier het wel zeer eenzijdige contract.

25 mei: Het Parool - Amsterdams erfpachtplan te ingewikkeld en te duur.

9 mei: Het Parool - Erfpachtregels mogen veranderd

31 maart: SEBA verstuurt deze inspraakbrief waaruit blijkt dat maar liefst 34 punten van de AB2016 niet consumentvriendelijkheid zijn.

5 februari: Het Parool - In de rubriek Het Laatste Woord roept SEBA met dit artikel de politiek op nu eindelijk met de erfpachters zelf te gaan praten.

4 februari 2016: SEBA stuurt deze Borgersbrief als reactie op het advies van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad. Zie ook Onze rechtszaken voor de tekst van ons persbericht.

2 februari: Videoverslag Vergadering Technische sessie cie RO - Rapport van de marktwaardecommissie; de commissie legt uit.

1 februari: Videoverslag van de discussie van de Marktwaardecommissie in PakHuis de Zwijger met het publiek.

22 januari: Trouw - Andere erfpacht maakt niemand blij

22 januari: Het Parool - Overstapkosten nieuw erfpachtsysteem blijven vaag

22 januari: De gemeente komt met een persbericht Persbericht: eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam waarin wordt gerekend met 1% afwaardeling van de grondprijs voor het waardeverlies door de beperkingen van de erfpacht.

12 januari: Interview met Koen de Lange op AmsterdamFM.

8 januari: De reactie van de NRC op het rapport van de marktwaarde-commissie.

6 januari: De reacties van De Telegraaf, de Volkskrant en Het Parool op het onderzoek van de marktwaarde-commissie.

6 januari: Persbericht van SEBA n.a.v. het uitbrengen van het rapport van de Marktwaardecommissie. Het rapport van de marktwaardecommissie kunt u hier downloaden met hier de samenvatting.

18 december 2015: Het Parool - Grondprijzen in Amsterdam gaan door het dak. Gemeente grootste speculant (SEBA).

2 november 2015: Hier de brief die SEBA aan het college en de raad hebben gestuurd over het erfpacht referendum.

28 oktober 2015: Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Zie hier de videoregistratie.

27 oktober 2015: De Balie - Stadsgesprek: Erfpacht in Amsterdam. Zie hier de videoregistratie met o.a. de wethouder Eric van der Burg en onze voorzitter Koen de Lange. En hier Het Parool.

26 oktober 2015: Het Parool - Expert kraakt ook nieuwe opzet ´De rijken betalen niet mee´

12 oktober 2015: Het Parool - Vereenvoudiging erfpacht loopt vast

9 oktober 2015: Het Parool - Stad zuinig met erfpacht
Het college maakt een overstap wel heel onaantrekkelijk.

25 september 2015: Erfpacht op de schop, een discussie tussen politicie, specialisten en onze voorzitter in Pakhuis de Zwijger. Hier is de opname.

25 september 2015: Meer gemeenteschuld Amsterdam door tegenvallende opbrengst erfpacht

24 september 2015: De Verening Eigen Huis vraagt de wethouder in een briefde erfpachter bij de vernieuwing te betrekken en heeft gefundeerde kritiekop het voorstel van de grondwaarde commissie.

24 september 2015: SEBA: huizenkopers moeten erfpacht niet voor vijftig jaar afkopen, interview met Koen de Lange

24 september 2015: Het Parool - Gemeente wil dat meer Amsterdammers erfpacht gaan afkopen

22 augustus 2015: Het Parool - Waarde van huizen op erfpacht onzeker

22 augustus 2015: Het Parool - Gemeente haalt waardestijging ten onrechte naar zich toe

14 augustus 2015: De Telegraaf - Dreigende taal PvdA

12 augustus 2015: Het Parool - VVD zit met een erfpachtdissident.

6 augustus 2015: De bewoners van Buitenveldert verzetten zich tegen het plan van de gemeente om de grond nog een keer te betalen. Op 12 augustus is de bijeenkomst. Zie het stadsblad hierover en dit artikel.

27 juli 2015: SEBA vertegenwoordigt nu 700 erfpachtrechten.

17 juli 2015: de Gondwaardecommissie geeft antwoorden op 'technische' vragen.

28 juni 2015: SEBA benoemt de fouten van de Grondwaardecommissie in een e-mail aan de wethouder.

27 juni 2015: SEBA formuleert een aantal vragen n.a.v. het advies van de Grondwaardecommissie.

18 juni 2015: De Grondwaardecommisie presenteert haar advies aan de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

20 februari 2015: Amsterdam benoemt Grondwaardecommissie

6 februari 2015: SEBA verstuurt deze brief aan de grondwaardecommissie waar SEBA niet in is vertegenwoordigd. Wij wachten in spanning het definitieve startdocument en de samenstelling van de grondwaardecommissie af.

14 januari 2015: SEBA start actie om onterecht betaalde erfpacht canon terug te vorderen. U kunt dit formulier afdrukken en invullen of hier downloaden om de teveel betaalde indexatie terug te vragen.

oude berichten

Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Het 'oude' voorstel van het vorige college

Lees hier hoe het daarmee afgelopen is.

Volg ons op Facebook

Vind ons op Facebook door hier te klikken.

727 Erfpachters hebben zich inmiddels aangesloten bij SEBA
Selecte artikelen
Favoriete links