Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort

“Ik heb veel landen bezocht en beijverde bij overal acht te slaan op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo’n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als bij ’t stadsbestuur van Amsterdam.”
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Geciteerd door Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer voor de commissie Algemene Zaken bij de presentatie van zijn rapport.

Uit dit interview over de toeslagenaffaire in Trouw: "We hebben een wetgever die zich niet aan de rechtsstaat houdt, een uitvoerder die de wet klakkeloos opvolgt, zonder zich om de grondrechten en de behoorlijkheid te bekreunen, en een rechter die zich gouvernementeel opstelt en het beleid alleen maar bevestigt."


Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?
2 juni: Laurens Lochtenberg wint WOB verzoek over geheime taxatie-instructies. Lees de uitspraak van De Raad van State.

Verdachtmakingen tijdens een inspraakgelegenheid?


De wethouder heeft beloofd zo'n 40000 documenten over de erfpacht vernieuwing openbaar te maken. Zie voor de voortgang het aantal scans in het gemeentearchief hoe dat opschiet 😢

De WOBstructie duurt voort. Belangrijke documenten worden NIET vrijgegeven. Koen de Lange moet WEER naar de rechtbank. Dit is zijn toelichting.

1203

Erfpachters zijn donateur van SEBA


35.990

Amster­dammers wilden een referendum


Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken. Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250 Hartelijk dank!

SEBA op Facebook


De Stopera loopt vol met demonstranten
31 januari 2017: De stopera loopt vol met boze erfpachters

Het SEBA volksinitiatief resulteert in een vernietigend rapport

SEBA is blij met het op 1 juni 2021 verschenen onderzoeksrapport van Berenschot naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in Amsterdam in de periode 2000 – 2020. Het Berenschot rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad, naar aanleiding van het SEBA-volksinitiatief voor een raadsenquête naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in de periode 2000 – 2020. De gemeenteraad had het te druk met andere raadsonderzoeken en heeft daarom dit onderzoek, met onze instemming, uitbesteed aan Berenschot.

Het Berenschot rapport haalt het hele grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam onderuit. Berenschot toont aan dat de gemeente in de afgelopen 20 jaar via aanpassingen in het erfpachtsysteem (o.a. de rekenmethoden, depreciatie, BTW, canonpercentage) systematisch aan prijsopdrijving van de erfpacht heeft gedaan. Het erfpachtsysteem is voor huiseigenaren onnodig complex en onduidelijk, niet veilig en niet doelmatig, aldus Berenschot. Het rapport bevestigd dat geen gewone Amsterdammer de rekenmethoden nog kan volgen en de gevolgen van keuzes en betaalopties niet zijn te overzien. De eenzijdige wijzigingen die de gemeente in de afgelopen 20 jaar heeft doorgevoerd, die allemaal en bij elkaar opgeteld zeer nadelig voor de erfpachter uitpakken, maken het grondwaardebeleid niet veilig voor huiseigenaren. Daarbovenop brengt de gemeente kosten bij huiseigenaren in rekening, waarvan niet aangetoond kan worden dat deze ook door de gemeente worden gemaakt.

De erfpachtaffaire werd in 2008 op de kaart gezet, toen een groep erfpachters aan toenmalig wethouder Van Poelgeest vroeg om in gesprek te komen met de gemeente. Kenmerkend was de reactie van de wethouder; “als u denkt dat het erfpachtbeleid niet klopt, dan gaat u maar naar de rechter”. In de afgelopen 12 jaar heeft SEBA steeds gehamerd op een hoge mate van consumentenbescherming bij erfpacht, door bij het ontwerpen van het erfpachtsysteem de huiseigenaar centraal te stellen. De invoering van eeuwigdurende erfpacht in 2016 was een stap in de goede richting. Voor de conversie van bestaande erfpachtrechten slaat de gemeente de plank echter volledig mis. Berenschot concludeert nu dat het AFM-normenkader voor complexe financiële producten een goede maatstaf voor het gemeentelijk erfpachtbeleid is, en dat de gemeente zichzelf deze norm van goed bestuur kan opleggen. SEBA pleit hier al sinds 2010 voor. Ook adviseert Berenschot de gemeente om actief in overleg te gaan met belangenvertegenwoordigers van erfpachters, zoals SEBA. Ook dit juichen we van harte toe.

Voor de korte termijn moet er naar onze mening een stop komen aan het versturen van nieuwe overstap aanbiedingen door wethouder Van Doorninck aan erfpachters, totdat er nieuw beleid is. Ook moet de peildatum van 1 januari 2014 voor de overstap voor iedereen vastgeklikt worden, voor conversie naar eeuwigdurende erfpacht in de toekomst. In de tussentijd kan de gemeente dan in overleg met ons een nieuw en eerlijk grondwaardebeleid uitwerken, waarin de huiseigenaar centraal staat.

Maandag 5 juli organiseert deBALIE een discussie over dit rapport. Koop een ticket of volg de livestream vanaf deze pagina op de site van deBALIE.

SEBA start WOZ 2015 Bezwaar actie

75.000 huiseigenaren kunnen ten behoeve van de overstap naar eeuwigdurende erfpacht nu alsnog bezwaar maken tegen de WOZ waarde 2015 (peildatum 1-1-2014). De Hoge Raad heeft dit bepaald in twee ( zie een en twee) door WOZ-juristen gewonnen SEBA procedures, naar aanleiding van de succesvolle SEBA WOZ Bezwaar actie in 2017. Er zijn twee situaties wanneer u hiervoor in aanmerking komt:

  • Indien u mede-eigenaar van de erfpachtwoning bent, of;
  • Indien u de erfpachtwoning na 2015 heeft gekocht.

Mede-eigenaren en nieuwe kopers kunnen opnieuw een WOZ 2015 beschikking aanvragen en hier vervolgens bezwaar tegen maken.

De gemeente heeft nu beleid vastgesteld hoe om te gaan met deze SEBA arresten van de Hoge Raad. Hierdoor kan iedereen die hiervoor in aanmerking komt tot 6 maanden na de overstap alsnog bezwaar maken. Als de overstapakte nog niet is gepasseerd bij de notaris wordt de overstap gepauzeerd tot de WOZ-waarde 2015 definitief vaststaat. Is de akte al wel gepasseerd, dan wordt deze indien nodig gecorrigeerd. Lees hier meer over het gemeentelijk beleid. Indien bij voldoende buren de WOZ waarde 2015 wordt verlaagd, kan tevens de BSQ lager worden. Dan is er een dubbel voordeel.

SEBA partners WOZ-juristen en NivE bieden u nu de mogelijkheid om voor € 50,- de gehele WOZ 2015 Bezwaar procedure uit te besteden. Klik op onderstaande link om u direct aan te melden.

Ja, ik doe mee!

Huiseigenaren die al bezwaar maakten tegen de WOZ waarde 2015 hebben deze tot 20% lager vastgesteld gekregen. Voor de overstap kan dit zo duizenden euro’s schelen. De mogelijkheid om de WOZ waarde 2015 lager vastgesteld te krijgen is casus specifiek en geldt alleen voor de betreffende woning.


SEBA start een volksinitiatief om een raadsenquête af te dwingen

Volksinitiatief

Wij roepen inwoners van Amsterdam op te tekenen voor dit volksinitiatief waarmee de Gemeenteraad: het verzoek krijgt om te besluiten
  1. overeenkomstig de Verordening inzake het recht van onderzoek (Gemeenteblad 2002, afd. 3A, nr. 126/157) een vooronderzoek ten behoeve van een raadsenquête in te stellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente in de periode 2000 – 2019;
  2. te bepalen dat dit vooronderzoek zal leiden tot een voorstel over de precieze vraagstelling en de scope van de in te stellen raadsenquête;
  3. dit voorstel in principe in de tweede raadsvergadering na dit besluit te bespreken.

Zie de volledige tekst van de aanvraag, het bericht van DeTelegraaf en het bericht op Nul20.

Het Volksinitiatief Raadsenquête over het Erfpachtbeleid

22 november 2020: Een jaar na de start van de enquête zijn 1745 ondertekeningen binnen. De gemeenteraad heeft besloten de raadenquête extern uit te laten voren door Berenschot. De verwachting is dat dit rapport in mei 2021 gereed is. Zie de brief aan burgemeester Halsema. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

Doe mee aan de Erfpachtclaim Schade Grondwaarde­beleid door Corten de Geer advocaten.
Lees de toelichting

Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Wat is de BSQ (buurtstraatquote)?

De buurtstraatquote (zie kaart) is het percentage van de WOZ waarde van uw huis waarvan de gemeente vindt dat die toekomt aan de grondwaarde. En die grondwaarde moet u nu opnieuw betalen, in één keer (afkoop) of als eeuwigdurende lening via de jaarlijkse canonbetaling. De buurtstraatquote is extreem progressief en loopt van 5% tot 49% (was 84%), afhankelijk van hoe gewild uw buurt is. Dat de gewildheid van de buurt al in uw aankoopprijs zat én in de WOZ waarde deert de gemeente kennelijk niet. U betaalt opnieuw dubbel, net als voor de inflatiecorrectie van de canon overigens.

Een voorbeeld: Twee appartementen met de zelfde vloeroppervlakte, één binnen en één buiten de ring. De WOZ waarde van het appartement binnen de ring is 3 X zo hoog. Maar nu komt het : De BSQ van het appartement binnen de ring is óók 3 X zo hoog. Die erfpachter moet dus 3 X 3 = 9 maal zo veel betalen!

Lees Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote voor een gedegen onderzoek op basis van geslaagde WOB verzoeken en kennis van zaken.

Wat is de coulanceregeling?

Van een makelaar ontvingen wij twee documenten met uitleg. Zie de brief en het uitvoeringsbeleid.

Selecte artikelen

Lees hier over SEBA.

Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.

De laatste ontwikkelingen

Vandaag nog steeds actueel - 13 december 2019: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

25 november: Belangwekkend en grondig onderzoek van Peter de Reus en Rob de Wildt naar het datamodel achter het Amsterdamse grondwaardebeleid: Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote.

12 november: SEBA vraagt de wethouder in een email om in overleg te treden over de uitwerking van de pardonregeling.

10 november: Het Parool - Amsterdamse erfpachters krijgen laatste kans op voordelige overstap.

10 november: Nieuwe kans voor woningerfpachters om een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019. De raadsinformatiebrief.

10 november: De Telegraaf - Makelaars waarschuwen woningbezitters. Afkoop erfpacht elk jaar duurder.

26 oktober: EEN DOORBRAAK - De tweede kamer neemt met algemene stemmem drie moties aan voor een betere bescherming van erfpachters:
[Bekijk het debat van 11 oktober dat voorafging aan de stemmingen]

  • motie van Jaco Geurts (CDA) en Pieter Grinwis (CU) voor goed bestuur bij erfpacht. Zie de stemuitslag.
  • motie van Fahid Minhas (VVD) voor handelingskader voor gemeenten. Zie de stemuitslag.
  • motie van Fahid Minhas (VVD) om AFM te betrekken bij erfpacht. Zie de stemuitslag.

25 augustus: De antwoorden op de vragen van Pieter Heerma (CDA) aan minister Ollongren n.a.v. het vernietigende Berenschot rapport.

22 augustus: Zaanstad Nieuws - Gemeente moet berekening afkoop erfpacht nader toelichten

7 juli: Het Parool - Opinie: ‘Het erfpachtstelsel heeft steeds meer weg van de toeslagenaffaire’

4 juni: Het Parool - Deze deuk in bastion erfpacht is elke cent waard.

3 juni: Pieter Heerma (CDA) en Eppink (JA21) stellen vragen in de tweede kamer aan de minister van Binnenlandse Zaken over het erfpacht onderzoek.

2 juni: Het Parool - Heeft de erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?.

1 juni: NUL20 - Rapport Berenschot raakt fundamenten Amsterdamse erfpachtstelsel.

1 juni: AT5 - Commissie kraakt consumentenbescherming erfpachters: "Het is ingewikkelder geworden".

1 juni: De Telegraaf - Experts kraken grondbeleid Amsterdam en leggen bom onder erfpachtstelsel.

1 april: College Amsterdam - Uit deze Raadsinformatiebrief blijkt dat de gemeente (eindelijk) actief 40.000 documenten gaat openbaar maken over de erfpachtvernieuwing en overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

24 maart: De Volkskrant - Zaanstad laat zien hoe je betaalbare koopwoningen kunt bouwen.

16 maart: College Amsterdam - Gewijzigde opzet van het college-onderzoek naar de toekomst van het erfpachtstelsel. Het college doet een eigen onderzoek naast het onderzoek dat is ingesteld door de raad.

5 maart: NRC.nl - Laurens Lochtenberg - Is er sprake van misleiding van Amsterdamse erfpachters? SEBA, U dus als donateur, heeft financieel bijgedragen aan de advocaatkosten voor de WOB procedure.

10 februari: Het Parool - Gemeente Amsterdam over treft Bernard! Amsterdam geeft geen huurkorting aan bedrijven in coronanood.

18 januari: SEBA - Nieuw dieptepunt in de Erfpachtaffaire in Amsterdam.

31 december 2020: Trouw - Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet in de toeslagenaffaire geen bedrijfsongeluk maar een falend systeem. 1:1 van toepassing op de erfpachtaffaire in Amsterdam

4 december 2020: Het gemeentebestuur maakte in april 2015 heimelijk beleid om SEBA monddood te maken. Dit blijkt uit de door de Telegraaf via een WOB procedure openbaar gemaakte documenten. Een gedeelte van dit beleid om ons te 'framen' kan nog altijd het daglicht niet verdragen en is zwartgelakt ...

4 december 2020: Pieter Omtzigt: Ja, ik vond het terecht dat je (Diederik Boomsma) die Erfpacht vergelijkt met de Kindertoeslagaffaire ....

2 december 2020: De Telegraaf - Kortingen tot 81 procent nodig.

1 december 2020: De Telegraaf - Stad verzweeg kostenexplosie.

29 november 2020: De Volkskrant - GroenLinks, blijf van de volkstuinen af! Nu zijn de volkstuinbezitters aan de beurt.

11 november 2020: Het NRC - Verkiezingsprogram VVD verzwakt de Nederlandse rechtsstaat. De VVD wil de komende verkiezingen het werk van SEBA voor de minderheid van huiseigenaren/erfpachters in Amsterdam onmogelijk maken.

3 november 2020: AT5 - Erfpachtoverstap en hogere belasting zorgen voor drukte bij notarissen.

3 november 2020: De Telegraaf - Veel huiseigenaren kunnen door de gewonnen SEBA WOZ Bezwaar rechtzaken bij de Hoge Raad alsnog bezwaar maken tegen de WOZ waarde 1-1-2014 en zo de erfpacht overstap aanbieding verlagen. Dit kan 10-duizenden euros schelen. Zie Aanbieding erfpacht ongunstig.

4 oktober 2020: Koen de Lange - In dit artikel wordt een oplossing voor de problemen die in de erfpachtpraktijk bestaan aangereikt door bij waarderingen/taxaties gebruik te maken van de eigendomsquote methode.

2 oktober 2020: Het raadsbesluit waarmee de raad instemt met het onderzoek.

23 september 2020: De onderzoeksvragen van de door ons aangevraagde raadsenquete is naar de raad gestuurd.

18 september 2020: Raadslid Anton van Schijndel stelt goede vragen over openbaarmaking van noodzakelijke informatie om de overstapaanbieding te kunnen controleren.

2 septembe 2020: Autoriteit Consument & Markt: Meer notarissen mogen erfpachtakten in Amsterdam afsluiten.

16 juli 2020: De Nederlandsche Bank: De verdrievoudiging van de huizenprijzen in de afgelopen 25 jaar hebben geen enkel verband met de inspanningen van de gemeente - zelfs negatief door het oplopende woning tekort. Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte koper dan met woningtekort.

23 juni 2020: Persbericht uitspraak kortgeding over de 3 maanden acceptatietermijn van de overstapaanbieding.

19 juni 2020: Door Koen de Lange - Erfpacht en betaalbare woningen gaan helemaal niet (goed) samen.

24 april 2020: Vereniging Eigen Huis - Verheugd over diepgravend onderzoek naar erfpacht Amsterdam.

24 april 2020: De Telegraaf - Onderzoek erfpacht in de maak.

22 april 2020: Het Parool - Raad wil extern onderzoek naar erfpachtbeleid Amsterdam. Ons volksinitiatief voor een raadsenquête naar het erfpachtbeleid krijgt een vervolg.

8 april 2020: Het Parool / opinie - Erfpachters zijn een speelbal van de gemeente, door Koen de Lange.

31 januari 2020: Het Parool - Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?

31 december 2019: Het Parool - Aanvraag gunstige erfpachtregeling tot 8 januari verlengd.

22 december 2019: Het Parool - Woningbezitters over erfpacht: ‘Ik blijf het ingewikkeld vinden’.

20 december 2019: NUL20 - Seba start juridische procedures tegen gemeente over eeuwigdurende erfpacht.

19 december 2019: Vragen in de gemeenteraad. Deze "Als eigenaren slechts een gebruiksrecht hebben op het eigendom van de gemeente, wat is dan de betekenis van de koop van een huis op erfpachtgrond?" en andere vragen. Zie ook Decisive facts die e.e.a. hebben uitgerekend.

19 december 2019: Vragen in de tweede kamer. Deze "Deelt u de conclusie dat de gemeente Amsterdam erfpacht hanteert op een wijze die lijkt op de woekerpolis: complex, niet transparant, onvoorspelbaar, mensen worden niet goed geïnformeerd maar geconfronteerd met enorme, plotselinge kostenverhogingen?" en andere vragen.

13 december 2019: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

10 december 2019: De gemeente onteigent de Amsterdamse huiseigenaren. Zie de BSQ's voor het jaar 2020.

24 november 2019: De eerste horde is genomen, 1200 ondertekeningen zijn binnen. De gemeente moet nu besluiten om een raadsenquête te houden. Zie de brief aan burgemeester Halsema. Als de raad dit volksnitiatief niet overneemt zullen we doorpakken en de benodigde 27000 handtekeningen ophalen voor een volksstemming.

20 november 2019: De rekenkamer vindt de erfpacht nog steeds niet voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar. Lees het rapport.

2 november 2019: Deze zaterdag stond een gezamenlijke advertentie van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, de Amsterdamse Woon en Erfpachtersvereniging, Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Vereniging Eigen Huis in dagblad Het Parool.

24 oktober 2019: De Telegraaf - Erfpachter Amsterdam moet snel zijn

17 oktober 2019: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: eis om uitstel klinkt

17 oktober 2019: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: wat te doen?

19 april 2019: SEBA biedt de Belastingdienst Amsterdam hulp aan bij de toepassing van de vergelijkingsmethode voor de vaststelling van de WOZ waarde. Lees hier de brief.

5 april 2019: Follow the Money - Nadat een rekenfout is opgelost blijkt nu definitief dat de grondwaarde 11% van de WOZ waarde bedraagt. Lees het artikel.

7 maart 2019: De Telegraaf - Interview met Koen de Lange: A’dam voor rechter gesleept om erfpacht

25 februari 2019: Follow the money - Peter Hendiks bedankt de mensen die zijn enquête ingevuld hebben. Lees het vervolgartikel

18 januari 2019: Follow the money - Follow the money bijt zich vast in het Amsterdamse erfpacht verhaal. Lees 'Een verbijsterend verhaal'.

11 december 2018: Het Parool - Staat het Amsterdamse erfpachtstelsel op de tocht?

10 december 2018: Het Parool - Belastingrechter: WOZ-waardes huizen op erfpacht te hoog.

7 december 2018: Winst in WOZ Bezwaar actie Amsterdam! SEBA heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens. De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure op 7 december 2018 de huiseigenaar nu in het gelijk gesteld. Lees hier verder. Zie ook Rechter haalt erfpachtcorrectie Amsterdam onderuit in Vastgoedmarkt.

14 november 2018: VEH - Onderzoek Vereniging Eigen Huis: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling en Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken.

2 november 2018: NVM - De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft een duidelijke uitleg. Lees Tien kennisfeiten over het taxeren bij erfpacht.

18 oktober 2018: De gemeente - Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

2 oktober 2018: Financieel Dagblad - Dubieuze rol van overheidsbedrijven bij erfpacht toont noodzaak aanscherping toezicht door Koen de Lange of kijk op onze Facebook pagina.

18 september 2018: Het Parool - Eeuwige erfpacht? Dan een nieuwe hypotheekakte. Ook blijkt dat nog maar 75 erfpachters zijn overgestapt.

5 september 2018: Omroep Friesland - Hoogleraren hebben onzorgvuldig onderzoek gedaan. Het gaat om de professoren Eichholtz en Francke. Professor Eichholtz was ook lid van de grondwaarde commissie die de gemeente Amsterdam adviseerde. Beluister het interview.

9 juni 2018: Het Parool - Over de eeuwigdurende erfpacht: Nieuw erfpachtsysteem trekt pas vijf overstappers.

24 mei 2018: Gemeenteraad - De plannen zijn bekend. Er komt weer een 'onafhankelijke' adviescommissie.

23 april 2018: Vereniging Eigen Huis: VEH: Stop met doormodderen Amsterdamse erfpacht.

15 februari 2018: Gemeenteraad - Zojuist is in de gemeenteraad van Amsterdam met 1 stem meerderheid de motie van Boomsma (CDA) c.s. aangenomen om de mogelijkheid voor erfpachters met AB 1994 verlengd af te kopen te verlengen tot 1-1-2020!

15 ferbruari 2018: Broersma makelaars waarschuwt voor naderende deadline Erfpacht 1994.

6 februari 2018: Informatiebijeenkomst in een volgepakte Thomaskerk. Hier zijn de presentaties van SEBA en mr. E. de Geer van Corten De Geer advocaten.

Januari 2018 - Prof.dr.Peter van Gool Frics (Amsterdamse School of Real Estate) durft een ander geluid te laten horen, Zie Hoe bloot eigendom te waarderen? Dit artikel is hier gepubliceerd in Vastgoedmarkt.

oude berichten

© 2012-2021 | Created by Erik Verheul