Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort

“Ik heb veel landen bezocht en beijverde bij overal acht te slaan op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo’n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als bij ’t stadsbestuur van Amsterdam.”
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Geciteerd door Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer voor de commissie Algemene Zaken bij de presentatie van zijn rapport.

1097

Erfpachters zijn donateur van SEBA


35.990

Amster­dammers willen een referendum


Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken. Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250 Hartelijk dank!


Doe mee aan de Erfpachtclaim Schade Grondwaarde­beleid door Corten de Geer advocaten.
Lees de toelichting en schrijf u hier in.

Zie de presentatie van Mr. De Geer op 6 februari in de Thomaskerk.
Even terug in de geschiedenis
Over de berekeningsmethoden
Over de berekeningsmethoden

Het stadsbestuur van Amsterdam (D66, VVD en SP) wil met een (aangepast) Erfpacht Plan het spaargeld dat huiseigenaren in hun woning hebben zitten afnemen. Dit plan is nog steeds Niet veilig, Onduidelijk en Te duur. Zie hier de uitleg en bereken met de rekentool wat u zou moeten betalen. Dit voorstel is nog steeds ONAANVAARDBAAR voor huiseigenaren en ook voor (particuliere) huurders.

Wat kost uw erfpacht volgens het plan van het CDA Amsterdam?
Probeer deze REKEN­TOOL voor dit alternatief voor het afkopen van uw erfpacht.


28 juni 2017: De gemeente besluit tot invoering Eeuwig­durende Erfpacht

en verlengde afkoop (AB 1994) wordt na 1 maart 2018 (was 1 januari) veel duurder. Zie de nieuwe afkoopinstructie en lees deze WAARSCHUWING van onze advocaten.

Even terug in de geschiedenis:
Even terug in de geschiedenis
Over de berekeningsmethoden:
Over de berekeningsmethoden

Zie ook deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7

Erfpachtplan is niet aanvaardbaar voor huiseigenaren

Amsterdam, 6 februari 2017

Amsterdam is gebouwd op palen, maar dit erfpacht plan is gebouwd op drijfzand. De overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht is voor huiseigenaren niet aanvaardbaar. Dit blijkt ook uit de massale en soms felle protesten van de afgelopen weken. Ongeloof is misschien nog wel de beste karakterisering voor het gevoel dat mensen krijgen na het invullen van de rekentool op de gemeentewebsite. Ongeloof dat de gemeente losgezongen is van elke vorm van realiteitszin. Ongeloof over dat de gemeente zonder overleg en ten koste van huiseigenaren zichzelf zo wil verrijken. Ongeloof ook over de manier waarop het voorstel vervolgens verdedigd wordt. De rode lijn hierin is: ‘U weet dat de gemeente een koopman is; u wist met wie u te maken had als contractpartij toen u uw appartement kocht; dan moet u nu niet teveel gaan zeuren over een procentje extra korting’. Als deze botheid op feiten gebaseerd zou zijn, dan was het misschien nog te verkroppen geweest, maar wat blijkt als we naar het plan kijken: de berekeningen in de erfpachtregeling zijn een fictie, een verzinsel vanuit de Stopera! Amsterdam wordt nu wakker over de grootste woningkraak ooit die hier gaande is. Het gaat om miljarden euro’s aan gezinsvermogen van in totaal 194.000 woningen.

Even terug naar het begin. Deze erfpachtvernieuwing is in 2012 gestart omdat vriend en vijand van erfpacht het er over eens zijn dat het huidige voortdurende erfpachtsysteem in Amsterdam onduidelijk en niet transparant is. Kortom, een complex financieel product met de nodige ernstige gebreken. Het eerste plan voor de erfpachtvernieuwing uit 2013 was een valse start. Het vooruitzicht van een referendum in 2014 deed het stadsbestuur besluiten het plan daags na de gemeenteraadsverkiezingen en 6 weken voordat het referendum plaats zou vinden in te trekken. We zitten nu dus in de extra tijd. In 2016 heeft de gemeente een nieuw eeuwigdurend erfpachtsysteem ingevoerd voor nieuwbouwwoningen. Nu is het sluitstuk van de operatie, de overstap van bestaande woningen naar dit nieuwe systeem, aan de orde. Een belangrijk probleem bij het ontwerpen van de overstapregeling is dat al snel de bestaande rechtsverhoudingen worden aangetast en inbreuk wordt gemaakt op de economische eigendomsverhouding van de woning tussen huiseigenaar en gemeente.

De gemeente probeert deze problematiek handig te omzeilen door de overstap op basis van vrijwilligheid te laten plaatsvinden. Dit klinkt sympathiek, maar is een rookgordijn. De gemeente weet maar al te goed dat haar huidige voortdurende erfpachtproduct niet deugt en dat huizenkopers en hypotheekbanken binnen afzienbare termijn een overstap naar het eeuwigdurende erfpachtsysteem als voorwaarde voor een verkooptransactie zullen afdwingen. De huidige huiseigenaren blijven zo met de vermogensschade achter. De gemeente weet dit en anticipeert hier met dit plan zelfs op. Het is onbegrijpelijk dat de overheid haar burgers op deze wijze financieel in gevaar brengt. Hier is een overheidsbedrijf met een monopolie positie bezig haar marktmacht te misbruiken, uitsluitend voor eigen gewin. Dit is misschien wel het grootste ongeloof bij veel Amsterdammers. De gemeente Amsterdam toont zich geen goed huisvader die oog heeft voor de gerechtvaardigde belangen van haarcontractpartner, de huiseigenaar.

De verantwoordelijke bestuurders hebben er ook geen misverstand over laten bestaan. Het is een politiek uitgangspunt van deze coalitie van D66, VVD en SP dat huiseigenaren bij de overstap naar het nieuwe erfpachtsysteem nog eenmaal langs de kassa getrokken zullen worden. Hierin schuilt de ontwerpfout van dit plan. Zolang in de Stopera geen afstand van dit uitgangspunt wordt genomen, zal er geen overstapregeling komen die aanvaardbaar is voor huiseigenaren. Laat het duidelijk zijn dat huiseigenaren niet ‘zielig’ zijn of ‘korting’ willen of dat de grond ‘gratis’ weggegeven moet worden. Huiseigenaren wonen net als huurders graag in Amsterdam en dragen ieder op hun eigen manier bij aan deze fantastische stad. Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil dat huiseigenaren bij de overstap niet twee keer voor hetzelfde betalen. Dat is niet redelijk en voor de stad financieel ook niet nodig.

Achter dit politiek gekrakeel zit een harde en taaie juridische strijd. Honderden erfpachters voeren al jaren juridische procedures tegen de gemeente over de canonherzieningen in het huidige voortdurende erfpachtsysteem. In de SEBA procedure, die al loopt vanaf 2010, heeft de Hoge Raad vorig jaar geoordeeld dat de canon, ruim 70 jaar lang gebaseerd op de kostprijs van de grond, bij de herziening aan het einde van een erfpachttijdvak vastgesteld mag worden aan de hand van de actuele marktwaarde van de grond. Hierover heeft SEBA inmiddels een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en een groot deel van de SEBA zaak moet inhoudelijk nog in hoger beroep beoordeeld worden door het gerechtshof Den Haag.

De gemeente kraait victorie naar aanleiding van deze uitspraak van de Hoge Raad, hetgeen wel eens een misvatting kan blijken te zijn. Het gemeentebestuur is in dit erfpachtplan van mening dat zij zelf kan bedenken wat die actuele marktwaarde van de grond dan wel is. Ze gebruikt hiervoor de fictieve en extreem eenzijdige residuele grondwaardemethode waarbij alle waardestijging van de woning en zelfs een deel van de investeringen van de erfpachter naar de gemeente worden overgeheveld. Op deze wijze heeft het grondbedrijf invulling gegeven aan de politieke wens om erfpachters nogmaals langs de kassa te halen. De eenzijdigheid in de berekening zal natuurlijk nooit door een rechter gemandateerd kunnen worden, dit is openlijke diefstal. Het gaat ook tegen vrijwel alle beginselen van behoorlijk bestuur in. Evengoed kan een erfpachter de berekening omkeren en de herbouwkosten van de grond (weiland, bouwrijp maken, woonrijp maken, etc.) als uitgangspunt nemen, zodat alle waardeontwikkeling aan de huiseigenaar wordt toegerekend. Dit extreme standpunt heeft SEBA nooit ingenomen en het is onbegrijpelijk dat de gemeente dit in omgekeerde zin nu wel doet.

Over de marktwaarde van erfpachtgrond is begin januari van dit jaar een gedegen wetenschappelijk onderzoek Gautier P. en Van Vuuren A. (2017) verschenen. Dit onderzoek kan uitkomst bieden in de prijsdiscussie voor de overstapregeling. De professoren Gautier en Van Vuuren onderzochten de effecten van erfpacht op de Amsterdamse huizenprijzen. Van 117.000 verkooptransacties in de periode 1985-2011 zijn de prijsverschillen tussen woningen op eigen grond, woningen waarbij het erfpachttijdvak is afgekocht en jaarlijks canon betalende woningen onderzocht. Rekening is gehouden met de kwaliteit van een huis. Voor een groter huis of een huis in een duurdere wijk is de grondwaarde en daarmee de erfpacht hoger. Het blijkt dat het verschil in marktwaarde van jaarlijks canon betalende woningen (het huidige voortdurende erfpachtsysteem) en woningen op eigen grond gemiddeld 10% is. De actuele marktwaarde van erfpachtgrond onder bestaande woningen in Amsterdam bedraagt dus 10% van de totale waarde in vol eigendom. De gemeentebestuur rekent in haar plan met een gemiddeld bijna 4 keer hogere grondquote (Buurt Straat Quote) met uitschieters tot meer dan 8 keer. Het percentage van 10% komt ook redelijk overeen met de erfpachtcorrectie die de belastingdienst Amsterdam maakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde en bij de uitkomsten van deskundigenprocedures bij canonherzieningen. Ook het advies van de marktwaardecommissie komt, middels een pragmatische oplossing, tot een vergelijkbare uitkomst. De markt is zo gek dus nog niet.

Het is noodzakelijk dat de politiek afscheid neemt van het uitgangspunt om huiseigenaren nog eens te laten bloeden en dat de gemeente nu eindelijk op een realistische basis het gesprek met erfpachters aangaat om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Voor het huurbeleid is dit al jaren een geaccepteerd overlegmodel in Amsterdam. Ons aanbod hiervoor ligt al 5 jaar in de Stopera en is in de tussentijd verschillende keren herhaald. Bij deze nogmaals, sans rancune.

Koen de Lange

Voorzitter SEBA

Selecte artikelen

Aktie van SEBA: € 12 miljoen indexatieclaim voor 9.600 erfpachters veiliggesteld!
Onder druk van de SEBA aktie ‘terugvordering indexatie’ en de vragen die naar aanleiding hiervan zijn gesteld door de CDA fractie in de gemeenteraad, heeft Wethouder Van der Burg (VVD) op woensdag 4 februari 2015 in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening toegezegd dat de verjaringstermijn van de indexatieclaim voor alle Amsterdammers pas in zal gaan nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure tussen SEBA en de gemeente.

Zie deze pagina voor meer informatie.

Lees hier over SEBA en wordt donateur.

Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.

De laatste ontwikkelingen

14 november: VEH - Onderzoek Vereniging Eigen Huis: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling en Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken.

2 november: NVM - De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft een duidelijke uitleg. Lees Tien kennisfeiten over het taxeren bij erfpacht.

18 oktober: De gemeente - Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

2 oktober: Financieel Dagblad - Dubieuze rol van overheidsbedrijven bij erfpacht toont noodzaak aanscherping toezicht door Koen de Lange of kijk op onze Facebook pagina.

18 september: Het Parool - Eeuwige erfpacht? Dan een nieuwe hypotheekakte. Ook blijkt dat nog maar 75 erfpachters zijn overgestapt.

5 september: Omroep Friesland - Hoogleraren hebben onzorgvuldig onderzoek gedaan. Het gaat om de professoren Eichholtz en Francke. Professor Eichholtz was ook lid van de grondwaarde commissie die de gemeente Amsterdam adviseerde. Beluister het interview.

9 juni: Het Parool - Over de eeuwigdurende erfpacht: Nieuw erfpachtsysteem trekt pas vijf overstappers.

24 mei: Gemeenteraad - De plannen zijn bekend. Er komt weer een 'onafhankelijke' adviescommissie.

23 april: Vereniging Eigen Huis: VEH: Stop met doormodderen Amsterdamse erfpacht.

15 februari: Gemeenteraad - Zojuist is in de gemeenteraad van Amsterdam met 1 stem meerderheid de motie van Boomsma (CDA) c.s. aangenomen om de mogelijkheid voor erfpachters met AB 1994 verlengd af te kopen te verlengen tot 1-1-2020!

15 ferbruari: Broersma makelaars waarschuwt voor naderende deadline Erfpacht 1994.

6 februari - Informatiebijeenkomst in een volgepakte Thomaskerk. Hier zijn de presentaties van SEBA en mr. E. de Geer van Corten De Geer advocaten.

Januari 2018 - Prof.dr.Peter van Gool Frics (Amsterdamse School of Real Estate) durft een ander geluid te laten horen, Zie Hoe bloot eigendom te waarderen? Dit artikel is hier gepubliceerd in Vastgoedmarkt.

18 december - Het antwoord van de minister op ons vernietigingsverzoek. Let op de sterke argumentatie bij Procedureel en bij de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Helaas staat geen beroep open....

18 december - PERSBERICHT: Stichtng Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wederom in cassate bij de Hoge Raad.

15 november: De gemeente - Zaterdag 18 november 2017: Informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht.

9 november: Het Parool - Amsterdamse Erfpachtpartij gaat verder onder het CDA.

19 oktober: Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij in het nieuws. Lees hierover in De Telegraaf en Het Parool

16 oktober: Het Parool - 'Particulier erfpachtcontract mag niet eenzijdig worden aangepast'

19 juli: Gemeente - Dit jaar worden erfpachtrechten gecontroleerd in Amstel III, Sloterijk II en Amstel business Park Zuid, De Heining en de Papaverhoek. Dat staat in het Handhavingsprogramma erfpachtbepalingen 2017.

12 juli: Gedeputeerde Staten wijst ons verzoek tot Schorsing en vernietiging erfpachtbesluiten af. Zie deze brief.

1 juli: SEBA vraagt schorsing en vernietiging van de erfpachtbesluiten aan. Zie bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

1 juli: Het Parool - Van der Burg wekte wrevel, maar stónd wel ergens voor. Maar de enige echte man van de wedstrijd is Diederik Boomsma.

29 juni: De Volkskrant - Ontgoocheling en enthousiasme in Amsterdam: raad stemt in met afkoop eeuwigdurende erfpacht.

29 juni: Het Parool - Lees terug: Dit was het debat over de nieuwe erfpachtplannen.

29-juni: Het Parool - Nieuw erfpachtstelsel, een historisch besluit met een kater.

28 juni: Het Parool - Seba verliest kort geding: geen referendum over erfpacht.

27-juni: De Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Erfpachters vragen om schorsing en vernietiging van het erfpachtbesluit.

26 juni: AT5 video - 'Geloofwaardigheid D66 staat op het spel vanwege erfpachtreferendum'.

26 juni: Het Parool - Seba kondigt kort geding aan over referendum erfpacht.

24 juni: De Telegraaf - Hoogleraar: stad schendt rechten.

23 juni: GroenLinks - Afblazen referendum kan écht niet.

22 juni: AT5 video, Koen de Lange - 'Blijkbaar leven we in een bananenrepubliek'.

22 juni: AT5 video - Raad verkeerd geinformeerd over erfpacht referendum.

21 juni: De Volkskrant - Toch geen referendum over nieuw erfpachtstelsel in Amsterdam.

21 juni: Trouw - Referendum erfpacht Amsterdam van tafel, oppositie verbijsterd.

21 juni: De Telegraaf - Erfpachtreferendum Amsterdam geblokkeerd.

21 juni: Het Parool - Een referendum over de vernieuwing van de erfpacht kan niet gehouden worden. Dat heeft de referendumcommissie geadviseerd.

20 juni: Het Parool - Referendum moet bekritiseerde plannen blokkeren.

15 juni: RaboResearch - Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel.

31 mei: De Telegraaf - Oppositie Amsterdam eist herberekening erfpacht en bewonersgroep kondigt claim aan van 1 miljard.

31 mei: 33 Insprekers op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening

30 mei: VEH - Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

30 mei: PvdA dient initiatiefvoorstel erfpacht in.

30 mei: Nederlandse Vereniging van Banken - Impact wijzigingen erfpachtsysteem nog niet te bepalen.

30 mei: De Telegraaf - VEH torpedeert nieuw erfpachtplan.

29 mei: Her Parool/opinie - 'Willekeur regeert bij afkoop erfpacht'.

21 mei: De Telegraaf - Opstand in Amsterdam.

20 mei: Diederik Boomsma spreekt live op de demonstratie voor een eerlijker erfpachtstelsel in Amsterdam.

20 mei: AT5 - Erfpachters worden tegen elkaar uitgespeeld.

11 mei: SEBA voert de druk verder op met een referendumverzoek.

9 mei: Het Parool - erfpacht: 1 op de 3 komt in voordeligste erfpacht.

9 mei: De gemeente - De rekentool is terug.

2 mei: De Telegraaf - Te weinig toezicht op erfpachtdeal.

28 april: De NRC - Wethouder Van der Burg: ‘Ik sta 100 procent achter dit erfpachtvoorstel’.

25 april: De Telegraaf - VEH in actie tegen erfpachtplan.

25 april: De NRC - Goes is wel blij met erfpacht.

24 april: De NRC - Amsterdam past regels erfpacht aan na kritiek.

22 april: Het Parool - Het erfpachtverzet hijst de stormbal. SEBA overweegt mee te doen aan de oprichting van een 'erfpachtpartij'.

21 april: AT5 - College past erfpachtplan aan, belangenclub is woedend. Zie de video.

21 april: De Volkskrant - Amsterdam bereikt akkoord over erfpacht, belangenvereniging 'ontzettend boos'.

21 april: De Telegraaf - Akkoord erfpachtstelsel Amsterdam.

19 april: De financiele bijsluiter wordt op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening aangeboden door de Verontruste Erfpachters Amsterdam.

6 april - Binnenlands Bestuur Gemeenteraad verlaagt minimum canon percentage.

5 april: video - Samenvatting van de Nacht van de Erfpacht, voorbereidende Bestuurscommissie stadsdeel Zuid.

5 maart: Van een actieve erfpachter - lees dit rapport Woekererfpacht Amsterdam. Samenvatting: nieuw erfpachtstelsel is een woekerpolis met een kostenstijging van gemiddeld 87%

29 februari: Het Parool - VVD-lid voert campagne tegen erfpachtplan.

24 februari: Het NRC - Discussie over erfpacht is politieker dan ooit.

24 februari: CDA stelt Kamervragen over erfpacht.

23 februari: De Telegraaf - Nieuw erfpacht-pact in de raad van Amsterdam.

19 februari: De gemeente zet de rekentool uit. U kunt niet langer berekenen wat de erfpachtplannen u gaan kosten.

19 februari: NOS - 'Huiseigenaren Amsterdam hebben recht op duidelijke afspraken'

19 februari: NOS - Succes!? Amsterdammers kraken erfpachtplan, gemeente bekijkt aanpassing of toch niet, Financieel Dagblad - Inspraakreacties leiden tot aanpassing hervormingsplan erfpacht Amsterdam.

19 februari: De inspraak van SEBA tegen het overstapvoorstel met bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

19 februari: VANDAAG de laatste dag van de inspraak. Een Russische huurder stuurde ons haar bijdrage en constateert dat wat hier gebeurt in Rusland niet kan. En hier het relaas van een particuliere verhuurder.

18 februari: De inspraakreactie van de door SEBA ingestelde Marktwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht.

15 februari: De Volkskrant - Welgesteld oproer tegen de erfpacht.

13 februari: Oud nieuws, nu actueel D66 vraagt om de invoering van de BSQ.

12 februari: Oproep aan het stadsdeel om op te komen voor de belangen van erfpachters in Zuid.

10 februari: Het Parool - Amsterdamse huizenbezitter koopt erfpacht niet af.

9 februari: Waar wij al bang voor waren, wij ontvangen een afwijzing van het Europese hof.

9 februari: Moorman (PvdA) - Erfpacht kan eerlijker en transparanter dan huidige voorstel

8 februari: Hier is de weergave van de vergadering van de Raadscommissie met erfpacht op de agenda, die gelegenheid bood om stoom af te blazen, want beslist werd er niets. Pas op want het is een middagvullend programma, maar toch de moeite waard. Want er waren 34 uitstekende insprekers!

3 februari: Particuliere verhuurders - Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam verdrijft middeninkomens uit de stad, het gaat om ca. 100.000 huurwoningen!

3 februari: Vereniging Eigen Huis - VEH: erfpacht Amsterdam veel te duur door systeemfouten en lees het rapport.

2 februari: 72 bezwaren tegen de overgangsregeling met dank aan Jan Schrijver.

2 februari: Zo worden de vragen van de bezoekers van het klantenpanel beantwoord: Klantenpanel vragen en antwoorden (ontvangen op 2 februari)

1 februari: De VVD komt in beweging, zie VVD wil duidelijkheid over effecten overstapregeling erfpacht.

1 februari: Moorman (PvdA) stelt Vragen over de bijzondere korting voor overstappers in 2017, het verlies voor de gemeente nu de verouderingsfactor vervalt en andere vragen.

31 januari: Dick Terlingen, oud-voorzitter van de Stichting Sportstad Amsterdam, beschuldigt de gemeente van mega fraude met erfpachtgelden.

31 januari: Het Parool - Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel

31 januari: De Telegraaf - Erfpacht leidt tot woede.

31 januari: Amsterdammers pikken het niet langer. Demonstratie voor de Stopera. Zie AT5 nieuws vanaf 3:30 min. en hier. Na de demonstratie stroomt de Stopera vol en botsen op een gesloten deur.

30 januari: TROS Radar - SEBA en NLVE over onbetaalbare erfpacht, vanaf 19:47 min.

29 januari: AT5 - Boze erfpachters gaan demonstreren.

28 januari: NPO1 - Een vandaag vanaf 14:46 min.

28 januari: Nu.nl - 'Gemeente Amsterdam weet te weinig van erfpacht'

28 januari: Het NRC - ‘Nog één vervelende rekening’

26 januari: Het Parool - 'Het nieuwe erfpachtplan bevat weeffouten'

25 januari: SEBA stuurt Eric van der Burg deze E_MAIL over de extreem nivellerende buurtstraatquote.

24 januari: Dichtbij - NA 50 JAAR BETALEN DE STAD UITGEJAAGD DOOR GEMEENTE

23 januari: Pakhuis De Zwijger - Eeuwigdurende erfpacht, zie het videoverslag.

21 januari: AT5 - Wethouder Eric van der Burg spreekt met een oproep aan AT5 tot HOOR en WEDERHOOR.

20 januari: Medische hulpstukken uitgeven in erfpacht.

19 januari: Commotie tijdens een commissievergadering en de nieuwjaarsborrel van de VVD. Zie het videoverslag van burgers bijten van zich af en de voorpagina van Het Parool.

19 januari: Peter Jager en Eduard de Geer sturen een open brief naar de gemeenteraad met hier de samenvatting.

18 januari: Het NRC - Eeuwige erfpacht - wie kan dat betalen? of hier.

17 januari: D66 raadslid Joris van Osselaer wordt na 2 jaar wakker, en constateert dat zijn wethouder Udo Kock samen met VVD'er Eric van der Burg de boel belazerd heeft. Hij stelt nu vragen aan het college. Hij verwijst naar dit rapport. Zie ook De Telegraaf: Erfpachtvernieuwing eist ook slachtoffers.

14 januari: Het Parool - 'Eeuwigdurende erfpacht is schijnvertoning van gemeente'

14 januari: Het Parool - Van der Burg heeft 'paniek' over erfpachtplannnen 'onderschat'

11 januari: Vereniging Eigen Huis - erfpachtstelsel eerst onderzoeken. Op het rapport Eeuwigdurende erfpacht - Een worsteling in Amsterdam 2.0 had de gemeente al afwijzend gereageerd.

10 januari: Cruciale steun aan erfpachtplan door VVD in Zuid, zie hier en De Telegraaf - hier en hier.

10 januari: Het Parool - 'Het lijkt alsof de gemeente het liefst meteen wil cashen'

10 januari: Het Parool - Erfpachtdeskundige: 'Zonder korting is afkopen heel nadelig'

10 januari: Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

9 januari: Onze voorzitter, Koen de Lange op AT5 - Amsterdammer mag bezwaar indienen tegen erfpachtplannen: 'De gemeente moet horen dat we dit niet pikken'. Dien uw bezwaar vóór 20 februari hier in.

9 januari: De rekentool is beschikbaar. Let op! De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Als de nieuwe canon bijvoorbeeld €6.139 wordt en het nieuwe tijdvak vangt aan in 2053 dan groeit dat bedrag door indexatie (1,88%) tot €12.003. Hier is een tool om het voor u zelf uit te rekenenen.

7 januari: Het Parool - Kritiek op plan nieuwe erfpacht: 'we moeten de grond niet gratis weggeven'

6 januari: Hier het persbericht van het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam met berekeningen van de extreme kosten voor de Amsterdamse erfpachter bij een overstap.

6 januari: De gemeente heeft het Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam gepubliceerd. Alleen, de grondprijsberekening is uitgesloten van inspraak!

5 januari: Vandaag heeft de gemeente haar plannen voor de overstap van potentieel 120.000 bestaande erfpachtrechten naar eeuwigdurende erfpacht bekendgemaakt. Zie de site van de gemeente Hoe worden de kosten berekend bij overstap? Jammer dat de de rekentool niet toegankelijk is. Ook geeft de politiek niet aan welk doel zij zich zelf heeft gesteld. Is de overstap van 10% van de erfpachters een succes? Of pas bij meer dan 80%? Tot 19 februari kunt u van de inspraak mogelijkheid gebruikmaken. Zie ook Het Parool - Amsterdammers kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht met onze reactie over een referendum.

5 januari: De gemeente wijst de voorstellen van de door SEBA aangestelde Markwaardecommissie af. Zie hier de reactie en hier het MWC rapport met hier de samenvatting.

5 januari: De zaak bij hof Den Haag na terugverwijzing door de Hoge Raad is voor pleidooi geplaatst op 20 maart a.s. om 13.30 uur. Onze zaak ten aanzien van de AB2016 staat op de rol van 24 januari voor conclusie van antwoord. Van het Europese Hof hebben wij nog geen bericht ontvangen.

oude berichten

Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Wat is de BSQ (buurtstraatquote)?

De buurtstraatquote is het percentage van de WOZ waarde van uw huis waarvan de gemeente vindt dat die toekomt aan de grondwaarde. En die grondwaarde moet u nu opnieuw betalen, in één keer (afkoop) of als eeuwigdurende lening via de jaarlijkse canonbetaling. De buurtstraatquote is extreem progressief en loopt van 5% tot 49% (was 84%), afhankelijk van hoe gewild uw buurt is. Dat de gewildheid van de buurt al in uw aankoopprijs zat én in de WOZ waarde deert de gemeente kennelijk niet. U betaalt opnieuw dubbel, net als voor de inflatiecorrectie van de canon overigens.

Een voorbeeld: Twee appartementen met de zelfde vloeroppervlakte, één binnen en één buiten de ring. De WOZ waarde van het appartement binnen de ring is 3 X zo hoog. Maar nu komt het : De BSQ van het appartement binnen de ring is óók 3 X zo hoog. Die erfpachter moet dus 3 X 3 = 9 maal zo veel betalen!

Zie onze E-MAIL naar wethouder Eric van der Burg over dit onderwerp met het antwoord.

Op 20 december 2016 heeft het college van B&W de lijst van buurtstraatquota vastgesteld met hier een ingewikkeld verhaal over de grondwaardebepaling. Nergens wordt duidelijk hoe de individuele buurtstraatquota zijn bepaald en wat de onder- en bovengrens betekenen.

Een oplettende erfpachter heeft ontdekt dat de quota veel hoger zijn dan eerder voorgespiegeld.

Het 'oude' voorstel van het vorige college

Lees hier hoe het daarmee afgelopen is.

Volg ons op Facebook

© 2012-2018 | Created by Erik Verheul